Zmiany w prawie

  • Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - opinia rzecznika generalnego TSUE

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - opinia rzecznika generalnego TSUE

W dniu 16 lutego 2023 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie C-520/21 dotyczącej skutków uznania umowy za nieważną.

Przedmiotowa opinia pozostaje niezwykle istotna dla osób, które zdecydowały się przed sądem kwestionować ważność umów kredytów frankowych.

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie określa skutków stwierdzenia, że umowa kredytu staje się prawnie nieistniejąca po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, a skutki te powinny być określane przez Państwa Członkowskie na podstawie ich prawa krajowego w sposób zgodny z prawem UE.

W odniesieniu do możliwości dochodzenia przez banki tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału stwierdzono jednoznacznie, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. W opinii argumentowano, że przedsiębiorca absolutnie nie może czerpać jakichkolwiek korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania oraz że bank nie byłby zniechęcony w ten sposób do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytów z konsumentami, jeżeli, mimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Co ciekawe rzecznik jednocześnie zaakceptował możliwość dochodzenia przez konsumentów od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Nadmienienia jednak wymaga, że opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości, a celem opinii jest niezależne przedkładanie trybunałowi propozycji rozstrzygnięć prawnych. Wobec powyższego za wysoce prawdopodobne należy uznać poparcie wniosków rzecznika przez sędziów Trybunału w niedalekiej przyszłości. Niemniej jednak finalne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.

Niniejsza notatka prawna została sporządzona na podstawie komunikatu prasowego nr 36/23 zamieszczonego na stronie Trybunału Sprawiedliwości UE.

W związku z powyższym informujemy, że świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie reprezentowania kredytobiorców w sporach przeciwko bankom związanych z frankiem szwajcarskim, w tym przede wszystkim w zakresie:

● stwierdzenia nieważności umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych przeciwko wszystkim bankom;

● przeprowadzenia analizy umów kredytów oraz innych dokumentów (m. in. regulaminów czy oświadczeń o ryzyku walutowym) pod kątem istnienia niedozwolonych klauzul umownych mogących skutkować nieważnością umowy kredytu;

● opracowania odpowiedniej strategii działania oraz ustalenia z Klientem najbardziej optymalnej metody działania;

● reprezentowania Klienta przed bankiem na etapie postępowania przedprocesowego oraz przed sądami wszystkich instancji;

● wnioskowania o zabezpieczenie roszczenia w postaci wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu.

● obrony klientów w toku procesów inicjowanych przez banki o zwrot kapitału i zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Skutecznie i szybko uzyskaj poradę prawną!