Zmiany w prawie

 • Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - opinia rzecznika generalnego TSUE

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału - opinia rzecznika generalnego TSUE

W dniu 16 lutego 2023 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie C-520/21 dotyczącej skutków uznania umowy za nieważną.

Przedmiotowa opinia pozostaje niezwykle istotna dla osób, które zdecydowały się przed sądem kwestionować ważność umów kredytów frankowych.

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie określa skutków stwierdzenia, że umowa kredytu staje się prawnie nieistniejąca po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, a skutki te powinny być określane przez Państwa Członkowskie na podstawie ich prawa krajowego w sposób zgodny z prawem UE.

W odniesieniu do możliwości dochodzenia przez banki tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału stwierdzono jednoznacznie, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. W opinii argumentowano, że przedsiębiorca absolutnie nie może czerpać jakichkolwiek korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania oraz że bank nie byłby zniechęcony w ten sposób do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytów z konsumentami, jeżeli, mimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Co ciekawe rzecznik jednocześnie zaakceptował możliwość dochodzenia przez konsumentów od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Nadmienienia jednak wymaga, że opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości, a celem opinii jest niezależne przedkładanie trybunałowi propozycji rozstrzygnięć prawnych. Wobec powyższego za wysoce prawdopodobne należy uznać poparcie wniosków rzecznika przez sędziów Trybunału w niedalekiej przyszłości. Niemniej jednak finalne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.

Niniejsza notatka prawna została sporządzona na podstawie komunikatu prasowego nr 36/23 zamieszczonego na stronie Trybunału Sprawiedliwości UE.

W związku z powyższym informujemy, że świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie reprezentowania kredytobiorców w sporach przeciwko bankom związanych z frankiem szwajcarskim, w tym przede wszystkim w zakresie:

● stwierdzenia nieważności umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych przeciwko wszystkim bankom;

● przeprowadzenia analizy umów kredytów oraz innych dokumentów (m. in. regulaminów czy oświadczeń o ryzyku walutowym) pod kątem istnienia niedozwolonych klauzul umownych mogących skutkować nieważnością umowy kredytu;

● opracowania odpowiedniej strategii działania oraz ustalenia z Klientem najbardziej optymalnej metody działania;

● reprezentowania Klienta przed bankiem na etapie postępowania przedprocesowego oraz przed sądami wszystkich instancji;

● wnioskowania o zabezpieczenie roszczenia w postaci wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu.

● obrony klientów w toku procesów inicjowanych przez banki o zwrot kapitału i zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Skutecznie i szybko uzyskaj poradę prawną!

Zapraszamy do kontaktu: justyna.urbaniak@yourlaw.pl | patryk.radovac@yourlaw.pl

Istotne zmiany w zakresie reklamy wyrobów medycznych

1 stycznia 2023 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie reklamy wyrobów medycznych. Wprowadziła je ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Jakie istotne zmiany przewiduje nowy akt prawny?

Poniżej wskazujemy najistotniejsze założenia:

- zakaz wykorzystywania w reklamie wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiania osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują one taki zawód;
- reklama wyrobu prowadzona może być wyłącznie przez podmiot gospodarczy;
- reklama wyrobu medycznego powinna być zrozumiała dla "laika";
- reklama nie może dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż "laicy".

Kontrowersje wzbudzało posłużenie się w ustawie sformułowaniem "laik", jednak słowo to zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych i oznacza osobę fizyczną, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny. Można zatem wskazać, że jest to każda osoba, niebędąca między innymi lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą.

Co istotne, powyższe regulacje mają zastosowanie także w medycynie estetycznej, co wiąże się z tym, że zakazane będzie także reklamowanie implantów czy kwasu hialuronowego.

Zaznaczenia wymaga fakt, że kara za naruszenie opisanych regulacji może wynosić aż do 2 000 0000 zł.

Reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy musi zostać dostosowana do nowych przepisów do dnia 30 czerwca 2023 r., dlatego też podmioty, których dotyczą nowe przepisy powinny już teraz rozpocząć procedurę ich wdrażania, zwłaszcza, że, jak wskazano powyżej, kara jest znacząca.

Nasza Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu analiz, w oparciu o nowe przepisy, wskazujących czy dana reklama powinna zostać usunięta bądź zmieniona.

Zapraszamy do kontaktu: justyna.urbaniak@yourlaw.pl | patryk.radovac@yourlaw.pl

 • Zmiany w prawie pracy - co nowego od 1 stycznia 2023 roku

Zmiany w prawie pracy - co nowego od 1 stycznia 2023 roku

Procedowane od kilku miesięcy zmiany w Kodeksie Pracy mają na celu przede wszystkim wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Pierwotnie zmiany miały zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia 2022 roku, jednak ustawodawca nie zdążył na czas. Aktualnie jako datę wejścia w życie nowych przepisów podaje się 1 stycznia 2023 roku.

Co nowego w Prawie Pracy od 1 stycznia 2023? Poniżej skrót najważniejszych zmian.

Najważniejsze rozwiązania zaprezentowane w Projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku UC118) to:

 1. Uregulowanie pracy zdalnej. Przewiduje się wprowadzanie trzech rodzajów pracy zdalnej. Pracę zdalną wykonywaną na polecenie pracodawcy, pracę zdalną wykonywaną na wniosek pracownika oraz okazjonalną pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku. Co istotne Pracodawca będzie miał obowiązek pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, tj. m.in. zużycia energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych w formie ekwiwalentu lub ryczałtu, z wyłączeniem pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie.
 2. Umożliwienie pracodawcy przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników.
 3. Ograniczenie możliwości zakazania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, chyba że pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji.
 4. Rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracowników.
 5. Zobligowanie pracodawcy do uzasadniania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę zarówno za wypowiedzeniem, jak i o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Wdrożenie dwóch nowych typów urlopów - urlop rodzinny - w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny w wymiarze 12 miesięcy, oraz urlop opiekuńczy - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym w wymiarze 5 dni.
 7. Uprawnienie pracownika, posiadającego dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia, do złożenia pracodawcy wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie dla niego elastycznej organizacji pracy, przez którą rozumie się telepracę, pracę w systemie przerywanego czasu pracy, pracę w systemie skróconego tygodnia pracy, pracę w systemie pracy weekendowej, a także pracę w systemie ruchomego czasu pracy i indywidualnego czasu pracy oraz pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.
 8. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia jednego dziecka z 32 tygodni do 41 tygodni oraz w przypadku ciąży mnogiej z 34 tygodni do 43 tygodni.
 9. Przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego zarówno matce, jak i ojcu.

Co to oznacza dla Pracodawcy?

 1. Konieczność dostosowania Regulaminu pracy do wprowadzonych zmian.
 2. Konieczność wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej szczegółowo regulującego wykonywanie pracy w formie zdalnej.
 3. Przygotowanie nowych wzorów dokumentów, w tym m.in. informacji dla Pracownika, polecenia wykonywania pracy zdalnej, wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, oświadczenia pracownika o posiadaniu warunków do wykonywania pracy zdalnej czy oświadczeń o wypowiedzeniu umowy.

Wobec powyższego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy pomoc w zakresie dostosowania wzorów dokumentów pracowniczych do przepisów wprowadzanych nowelizacją.

Zapraszamy do kontaktu: justyna.urbaniak@yourlaw.pl | patryk.radovac@yourlaw.pl