Zmiany w prawie

 • Zmiany w prawie pracy - co nowego od 1 stycznia 2023 roku

Zmiany w prawie pracy - co nowego od 1 stycznia 2023 roku

Procedowane od kilku miesięcy zmiany w Kodeksie Pracy mają na celu przede wszystkim wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Pierwotnie zmiany miały zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia 2022 roku, jednak ustawodawca nie zdążył na czas. Aktualnie jako datę wejścia w życie nowych przepisów podaje się 1 stycznia 2023 roku.

Co nowego w Prawie Pracy od 1 stycznia 2023? Poniżej skrót najważniejszych zmian.

Najważniejsze rozwiązania zaprezentowane w Projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku UC118) to:

 1. Uregulowanie pracy zdalnej. Przewiduje się wprowadzanie trzech rodzajów pracy zdalnej. Pracę zdalną wykonywaną na polecenie pracodawcy, pracę zdalną wykonywaną na wniosek pracownika oraz okazjonalną pracę zdalną w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku. Co istotne Pracodawca będzie miał obowiązek pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, tj. m.in. zużycia energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych w formie ekwiwalentu lub ryczałtu, z wyłączeniem pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie.
 2. Umożliwienie pracodawcy przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników.
 3. Ograniczenie możliwości zakazania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, chyba że pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji.
 4. Rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracowników.
 5. Zobligowanie pracodawcy do uzasadniania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę zarówno za wypowiedzeniem, jak i o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Wdrożenie dwóch nowych typów urlopów - urlop rodzinny - w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny w wymiarze 12 miesięcy, oraz urlop opiekuńczy - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym w wymiarze 5 dni.
 7. Uprawnienie pracownika, posiadającego dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia, do złożenia pracodawcy wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie dla niego elastycznej organizacji pracy, przez którą rozumie się telepracę, pracę w systemie przerywanego czasu pracy, pracę w systemie skróconego tygodnia pracy, pracę w systemie pracy weekendowej, a także pracę w systemie ruchomego czasu pracy i indywidualnego czasu pracy oraz pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.
 8. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego - w przypadku urodzenia jednego dziecka z 32 tygodni do 41 tygodni oraz w przypadku ciąży mnogiej z 34 tygodni do 43 tygodni.
 9. Przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego zarówno matce, jak i ojcu.

Co to oznacza dla Pracodawcy?

 1. Konieczność dostosowania Regulaminu pracy do wprowadzonych zmian.
 2. Konieczność wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej szczegółowo regulującego wykonywanie pracy w formie zdalnej.
 3. Przygotowanie nowych wzorów dokumentów, w tym m.in. informacji dla Pracownika, polecenia wykonywania pracy zdalnej, wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, oświadczenia pracownika o posiadaniu warunków do wykonywania pracy zdalnej czy oświadczeń o wypowiedzeniu umowy.

Wobec powyższego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy pomoc w zakresie dostosowania wzorów dokumentów pracowniczych do przepisów wprowadzanych nowelizacją.